Metrology
Metrology
MarStand 815 MB 指示器支架带磁性底座
ZH
  • 支持臂配有一个接头
  • 基座采用强大的开/关永磁体
  • 磁力覆盖表面和 V 形底部和基座前侧
  • 标杆和支持臂为不锈钢制
  • 支持臂可微调
  • 指示仪可旋转 ± 90°
  • 技术数据

订单号精调范围 mm总高度投影(最大)安装孔轴直径 V 道棱柱粘合力产品重量
4417000
2 mm
285 mm
190 mm
8H7
20 - 100
450 N
2.2 kg