Metrology
Metrology
罐头生产
ZH
马尔,优化罐头的生产质量

现今有很多方法包装消费品。尽管玻璃瓶,塑料薄膜包装盒PET瓶是常见的包装方法,但是金属罐头在食品和饮料行业中提供了最重要的一种包装方法。罐头生产的专家知道控制生产成本是在市场竞争中保持成功的一个关键因素。优化生产过程是必需的,材料的使用也决定着生产成本。毫无疑问,马尔在尺寸测量方面的专业知识将支持并对您的成功做出贡献。

  MarSurf
M 300
MarSurf
XR 20
MarSurf
XC 2
XC 20
MarSurf
XCR 20
MarForm
MMQ 200
MarForm
MMQ 400

Precimar
ULM

Precision Gages
Hand Tools

圆度            
半径            
距离            
直径        
角度            
粗糙度      
                 线轮廓度