Metrology
Metrology
MarStand 824 GT Heavy measuring table
ZH
  • 稳定的 T 形底座,特殊铸铁制
  • 极其稳定
  • 微调,包含强力而耐用的平行弹簧组件
  • 支持臂有一个旋转锁,臂高可通过齿形架调整
  • 技术数据

订单号精调范围 mm工作范围安装孔产品重量
4442100
0 - 210
8H7
17 kg
4443100
0.4 mm
0 - 210
8H7
19 kg
4444200
3 mm
0 - 200
28H7
18 kg