Metrology
Metrology
转子轴
ZH

作为电机的核心元件,轴传递电机的旋转运动,并向下游元件提供动力。根据其模型,电枢的轴通过线圈或永久磁铁定位。在轴上可测量长度、直径、距离、跳动、圆度和表面粗糙度。一个基本特征是轴承的直径。在生产过程中,如果几何和外形都翘曲,就会面临硬化后轴恢复的特殊挑战。为了确保发动机的正常运行,以轴承和安装点为例,转子间隙必须在0.01毫米以内。电机组装后,要对直径和间距都进行检查。

  MarForm
MMQ
MarSolution MarSurf MarShaft
MAN
MarShaft
Scope

转子轴,沟槽的几何形状

     
转子轴,轴承的径向跳动      
转子轴,粗糙度(便携式设备)        
转子轴,粗糙度(台式设备)        
传动轴,直径